VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sofius, reģistrācijas Nr. 40103714293, juridiskā adrese:Nometņu iela 3-11, Rīga, LV-1048(“Pakalpojumu sniedzējs”), un klients – vismaz 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona vai juridiska persona (“Klients”), turpmāk Pakalpojumu sniedzējs un Klients kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, vienojas par šādiem Vispārīgajiem noteikumiem, kas regulē Pakalpojumu sniedzēja sniegtos pakalpojumus Klientam (“Noteikumi”): 

 

 1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

 1. Pakalpojumu sniedzējs sniedz Klientam digitālas apmācības Excel programmatūras apgūšanai(Apmācības) atbilstoši Klienta izvēlētajam apmācību kursam (“Mācību kurss”), kas tiek īstenotas saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja izstrādātu kursa programmu. 

 1. Noteikumi regulē ikviena Mācību kursa pakalpojuma sniegšanas kārtību, ja vien attiecīgā Mācību kursa programmā nav noteikts citādi. Informācija par aktuālajiem Mācību kursiem un kursu programmas ir pieejamas excelknowhow.com tīmekļa vietnē. 

 1. PIETEIKŠANĀS APMĀCĪBĀM 

 1. Lai pieteiktos Apmācībām, Klientam ir iesniedz elektronisks pieteikums par dalību Pakalpojumu sniedzēja piedāvātajās Apmācībās, izvēloties sev vēlamo Mācību kursu. Pieteikums ir iesniedzams, aizpildot pieteikuma anketu tīmekļa vietnē excelknowhow.com(Pieteikums) un tādējādi izveidojot lietotāja kontu (“Konts”).  

 1. Pēc tam Klientam ir jāveic Apmācību apmaksa atbilstoši Noteikumu 3. nodaļā noteiktajai kārtībai.  

 1. Klients uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi saņems Pieteikuma saņemšanas apstiprinājumu. Ja Klientam šķiet, ka Klients nav saņēmis Pieteikuma saņemšanas apstiprinājumu, Klientam ir pienākums pārbaudīt savas e-pasta kastītes sadaļu, kurā atrodas nevēlamie e-pasti (spam), kā arī pārbaudīt, vai Pieteikumā tika norādīts tas pats e-pasts, uz kuru tiek sagaidīts Pieteikuma saņemšanas apstiprinājums.  

 1. CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 1. Apmācību cena tiek noteikta atkarībā no izvēlētā Mācību kursa. Informācija par Mācību kursa cenu ir pieejama tīmekļa vietnē excelknowhow.com attiecīgā Mācību kursa sadaļā (“Apmācību maksa”). Apmācību maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.    

 1. Apmācību maksu Klients veic bezskaidras naudas norēķinu veidā Pieteikuma iesniegšanas procesā vai pēc Pieteikuma iesniegšanas, taču pirms Apmācību uzsākšanas.  

 1. Ja Klients veic Apmācību maksas maksājumu Pieteikuma iesniegšanas procesā, Klients var izvēlēties kādu no piedāvātajām norēķinu iespējām – veikt maksājumu ar maksājumu karti vai izmantojot maksājumu sistēmu PayPal. Maksājums uzskatāms par saņemtu tā izdarīšanas brīdī. Pakalpojumu sniedzējs 3 (trīsdarba dienu laikā no maksājuma saņemšanas brīža nosūta rēķinu uz Klienta Pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.  

 1. Ja Klients veic Apmācību maksas maksājumu pēc Pieteikuma iesniegšanasKlients 3 (trīsdarba dienu laikā pēc Pieteikuma iesniegšanas saņem rēķinu uz Pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Rēķina apmaksa veicama ar bankas pārskaitījumu uz rēķina norādīto Pakalpojumu sniedzēja bankas kontu, norādot rēķina numuru. Klients apmaksā rēķinu rēķinā norādītajā termiņāMaksājums uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Pakalpojumu sniedzējs to ir saņēmis un apstrādājis. 

 1. Ja Klients nav veicis rēķina apmaksu 3.4. punktā norādītajā termiņā, Klienta Pieteikums tiek anulēts. Klients ir tiesīgs atkārtoti pieteikties Apmācībām, iesniedzot jaunu Pieteikumu savā Kontā.  

 1. Ja Klients 14 (četrpadsmit) dienu laikā izmanto savas atteikuma tiesības, Pakalpojumu sniedzējs Klientam atmaksās visus no Klienta saņemtos maksājumus proporcionāli jau Klientam sniegtajām Apmācībām bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14(četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs no Klienta saņems aizpildītu Atteikuma tiesību izmantošanas veidlapu. Sīkāk par atteikuma tiesību izmantošanu skatītAtteikuma noteikumus. 

 1. APMĀCĪBU NORISE 

 1. Pakalpojumu sniedzējs ne vēlāk  (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Klients ir veiksmīgi pieteicies Apmācībām atbilstoši Noteikumu 2. un 3. nodaļā noteiktajam, atver Klientam pieeju Apmācību vietnei Klienta Kontā(Apmācību vietne). 

 1. Apmācību vietnē Klientam ir piekļuve tikai tiem Mācību kursiem, kuriem Klients ir pieteicies un par kuriem Klients ir veicis Apmācību maksas samaksu 

 1. Apmācību vietnē Klientam atbilstoši izvēlētajam Mācību kursam ir pieejami tiešsaistes un lejupielādējami digitāli Apmācību materiāli teksta, video, prezentāciju un citā formātā(“Apmācību materiāli”).  

 1. Pieeja Apmācību materiāliem tiek piešķirta pakāpeniski  secīgi, Mācību kursa programmā norādītajos termiņos, piešķirot piekļuvi attiecīgās Apmācību nodaļas Apmācību materiāliem. 

 1. Visu Apmācību laiku Klientam ir pieeja iepriekšējo Apmācību nodaļu Apmācību materiāliem. Pieeja Apmācību materiāliem tiks bloķēta 12 (divpadsmit) mēnešus pēc dienas, kad Klients ir uzsācis apgūt attiecīgo Mācību kursu, ja vien attiecīgā Mācību kursa programmā nav noteikts cits termiņš. 

 1. Klients Apmācību materiālus apgūst patstāvīgi paša izvēlētā laikā, vietā un apjomā, klausoties video materiālus, iepazīstoties ar rakstveida informāciju, kā arī veicot uzdevumus Excel darba lapās 

 1. Apmācību laikā Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Klientam (nodrošinātie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no attiecīgā Mācību kursa programmas): 

 1. Iespēju sazināties ar pasniedzēju – ekspertu, lai noskaidrotu sev interesējošos jautājumus, izmantojot Apmācību vietnes sadaļu “Atbalsts”kā arī e-pastu vai tālruni; 

 1. Iespēju piedalīties tiešsaistes grupu konsultācijās; 

 1. Iespēju piedalīties tiešsaistes nodarbībās; 

 1. Piekļuvi slēgtai Facebook Apmācību grupai ar iespēju piedalīties bezmaksas meistarklasēs; 

 1. Citas iespējas.  

 1. APMĀCĪBU NOSLĒGUMS 

 1. Apmācības noslēdzas brīdī, kad Klients savā Apmācību vietnē atzīmē visas attiecīgā Mācību kursa nodaļas kā “pabeigtas”  

 1. Pakalpojumu sniedzējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Klients ir apguvis Mācību kursu un Apmācību vietnē izpildījis visus Apmācību uzdevumus, sagatavos un nosūtīs uz Klienta elektroniskā pasta adresi atbilstošu sertifikātu par konkrētā Mācību kursa pabeigšanu.  

 1. Pakalpojumu sniedzējs uztur izsniegto sertifikātu par Mācību kursu pabeigšanu reģistru.  

 1. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 1. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības: 

 1. Saņemt Apmācību maksu Noteikumu 3. nodaļā noteiktajā kārtībā; 

 1. Veikt grozījumus Noteikumos un Mācību kursa programmās Apmācību laikāpar to iepriekš nebrīdinot Klientu. Pakalpojumu sniedzējs pēc iespējas ātrāk informē Klientu par minētajiem grozījumiem. Grozījumi Noteikumos un Mācību kursa programmās stājas spēkā no to publicēšanas excelknowhow.com tīmekļa vietnē. 

 1. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums: 

 1. Nodrošināt Klientam Apmācību atbilstoši attiecīgā Mācību kursa izstrādātajai Apmācību programmai; 

 1. Neizpaust informāciju trešajām personām par Klienta apmācību rezultātiem, kā arī nepubliskot Klienta iesūtītos Excel darba lapu failus 

 1. Izsniegt Klientam sertifikātu par Mācību kursa pabeigšanu; 

 1. Atmaksāt Klientam samaksāto Apmācību maksu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.  

 1. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 1. Klientam ir tiesības: 

 1. Izmantot Apmācību materiālus tikai personiskajā izglītošanās procesā; 

 1. Lejupielādēt tikai tos Apmācību materiālus, kuri ir paredzēti lejupielādei. Klients nav tiesīgs iegūt Apmācību materiālus, izmantojot ekrāna ierakstīšanas (screen recording), ekrānšāviņa (screenshot) funkcijas un citos tamlīdzīgos veidos, kas Apmācību vietnē nav paredzēti; 

 1. Aktīvi piedalīties Apmācību procesā un izteikt priekšlikumus Apmācību procesa uzlabošanai; 

 1. Izmantot atteikuma tiesības atbilstoši normatīvajos tiesību aktos un Atteikuma noteikumos noteiktajai kārtībai; 

 1. 2 gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas pieteikt Pakalpojumu sniedzējam prasījumu par Noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu. 

 1. Klientam ir pienākums Apmācību laikā un pēc Apmācībām: 

 1. Sniegt par sevi patiesas ziņas un uzņemties atbildību par jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no Pusēm var rasties, ja Klients sniedzis nepatiesas ziņas; 

 1. Ievērot Noteikumos noteikto; 

 1. Izmantot Apmācību vietni tikai savām izglītošanās vajadzībām. Klientam ir aizliegts izmantot Apmācību vietni un tajā esošos Apmācību materiālus jebkādiem peļņas gūšanas mērķiem; 

 1. Paziņot Pakalpojumu sniedzējam par savas e-pasta adreses maiņu; 

 1. Klientam ir aizliegts bez Pakalpojumu sniedzēja atļaujas piešķirt pieeju (savu elektroniskā pasta adresi un paroli) Apmācību vietnei citām personām; 

 1. Lejupielādētos un citādi (piemēram, screen recordingiegūtos Apmācību materiālus nemodificēt, nepavairot, nenodot citām fiziskām un juridiskām personām, neizplatīt tos jebkādā citā veidā, kā arī nepadarīt tos publiski pieejamus; 

 1. Katru reizi, apmeklējot excelknowhow.cotīmekļa vietni, pārbaudīt, vai ir publicēta jauna Noteikumu redakcija pirms tīmekļa vietnes tālākas izmantošanas. 

 1. AUTORTIESĪBAS 

 1. Visas autora personiskās un mantiskās tiesības uz Apmācību materiāliem pieder Pakalpojumu sniedzējam. 

 1. Piesakoties Apmācībām, Klients piekrīt ievērot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo regulējumu autortiesību jomāTas nozīmē, ka Klients nedrīkst izmantot Apmācību materiālus jebkādam citam mērķim, izņemot Noteikumu 7.1. a) apakšpunktā noteiktajam, bez Pakalpojumu sniedzēja piekrišanas. 

 1. Jebkura autortiesību pārkāpuma (tostarp nesaskaņotas Apmācību materiālu izmantošanas) gadījumā Klienti var tikt saukti pie kriminālās un civiltiesiskās atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

 1. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

 1. Pakalpojumu sniedzējs var jebkurā Apmācību norises brīdī vienpusēji izbeigt līgumuneatgriežot Klientam Apmācību maksu, ja Klients neievēro Noteikumu 7. un 8. nodaļā noteiktos pienākumus.  

 1. CITI NOTEIKUMI 

 1. Informācijas apmaiņa starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu notiek izmantojot elektroniskā pasta adresi ask@excelknowhow.com vai izmantojot šādu kontaktinformāciju: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sofius  

Juridiskā adrese: Nometņu iela 3-11, Rīga, LV-1048 

Biroja adrese: Meža iela 4a, Rīga, LV-1048  

 1. Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Klientiem, kuri ir patērētāji Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.  

 1. Visas radušās domstarpības starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās pārrunu procesā netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesās normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Noteikumi ir spēkā no 2020.gada 1.jūlija 
ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

 

Šie atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi (“Atteikuma noteikumi”) ir neatņemama Vispārīgo noteikumu (“Noteikumi”) sastāvdaļa, kas regulē tiesiskās attiecības starp Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sofius, reģistrācijas Nr. 40103714293, juridiskā adrese:Nometņu iela 3-11, Rīga, LV-1048 (“Pakalpojumu sniedzējs”), un klientu(“Klients”) par digitālo Excel apmācības kursu pakalpojuma saņemšanu.  

 

Atteikuma noteikumos minētās atteikuma tiesības ir tiesīgs izmantot Klients, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešās daļas izpratnē ir patērētājs – fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību. 

 

Klients ir tiesīgs izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014.gada 20. maija noteikumos Nr. 255 Noteikumi par distances līgumu ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to, ievērojot Noteikumos un Atteikuma noteikumos noteikto. 

 

Atteikuma tiesības īstenojamas, ievērojot turpmāk minēto: 

 

 1. Klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Līguma, neminot iemeslu.  

 

 1. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot no Līguma noslēgšanas dienas. Termiņš ir ievērots, ja Klients Atteikuma pieteikumu nosūta Pakalpojumu sniedzējam pirms tā beigām. Klienta pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu. 

 

 1. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē Pakalpojumu sniedzējs par lēmumu atteikties no Līguma (“Atteikuma pieteikums”). 

 

 1. Atteikuma pieteikums jānosūta Pakalpojuma sniedzējam: 

 

 1. uz e-pasta adresi ask@excelknowhow.com, vai 

 

 1. pa pastu, adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Sofiusjuridiskā adrese:Nometņu iela 3-11, Rīga, LV-1048. 

 

 1. Atteikuma pieteikuma sagatavošanā Klients var izmantot atteikuma veidlapu, bet tā nav jāizmanto obligāti. 

 

 1. Pakalpojumu sniedzējs, saņemot Atteikuma pieteikumu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā paziņo Klientam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz Klienta Atteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi vai, ja tāda nav norādīta, uz e-pasta adresi, kuru Klients ir norādījis savā lietotāja kontā Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē. 

 

 1. Maksājumu atmaksa notiek, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Klients. Ja Klients vēlas saņem atmaksu citā maksāšanas līdzeklī, Klientam jāvēršas pie Pakalpojumu sniedzēja ar motivētu iesniegumu, lai izvairītos no krāpnieciskiem gadījumiem. Jebkurā gadījumā no Klienta saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda papildus maksa. 

 

 

Atteikuma noteikumi ir spēkā no 2020.gada 1.jūlija. 

 

 

Page BreakATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA - PIETEIKUMS PAR ATTEIKUMU 

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma) 

 

Datums: _______________  

 

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sofius  

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese: Nometņu iela 3-11, Rīga, LV-1048 

Pakalpojuma sniedzēja tālruņa numurs: +37126517774  

Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adrese: ask@excelknowhow.com  

 

 

Patērētāja vārds, uzvārds: ___________________________________________________  

Patērētāja e-pasta adrese:___________________________________________________ 

 

 

Apmācību kursa nosaukums: ________________________________________________ 

Pieteikšanās datums: ______________________________________________________ 

 

 

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no augstāk norādītā līguma par apmācību kursa saņemšanu 

 

 

Patērētāja paraksts: ____________________  

 

 

 

Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi ask@excelknowhow.com vai nosūtīt pa pastu, adresējot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SofiusNometņu iela 3-11, Rīga, LV-1048.